Funko Fusion ( Xbox Series X ) [XBox one, neu, DE]