IT TAKES TWO - (Xbox Series X) [XBox one, neu, DE]