Xbox Wireless Controller Robot White (Hardware) [XBox one, neu, DE]