Xbox Wireless Controller Robot White (Xbox Series X) (Hardware) [XBox one, neu, DE]